એમએસ ધોની - નેતૃત્વનો જાદુ - Book Summary (Gujrati)

Cyrus M Gonda

Digital

Available

આ સારાંશમાં, તમે શીખી શકશો:

  1. ધોની માટે વિઝન શું છે?
  2. ધોનીના મૂલ્યોમાંથી આપણે શું પાઠ શીખી શકીએ?
  3. જાણો ધોનીની હિંમત વિશે.
  4. વિજય - નેતાની અંતિમ કસોટી.
   
Language Gujarati
No of pages 10
Book Publisher i-Read Publications
Published Date 06 Oct 2022

About Author

Author : Cyrus M Gonda

1 Books

Related Books